HDU6414 带劲的多项式

考虑形如

f(x) = \prod_{i=1}^r (x-\lambda_i)^{l_i}

形式的多项式,它的一阶导函数为

f'(x) = \left( \sum_{i=1}^{r}l_i(x-\lambda_i) \right) \left(\prod_{i=1}^r (x-\lambda_i)^{l_i -1}\right)

则可以发现它们之间有

\gcd(f(x), f'(x)) = \prod_{i=1}^r (x-\lambda_i)^{l_i-1}

则有

\frac{f(x)}{\gcd(f(x), f'(x))} = \prod_{i=1}^r (x-\lambda_i)

由于根重数不同,每个根的因子会在不同时刻从上式消失。每次将 \gcd(f, f’) 当作新的 f 进行迭代即可。

另外,STL好慢啊233。

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long lld;
const int MOD = 998244353;
typedef vector<int> Poly;

inline lld fpow(lld a, int k)
{
  lld b = 1;
  for (; k; k>>=1, a=a*a%MOD)
    if (k&1) b=b*a%MOD;
  return b;
}

void norm(Poly &a)
{
  lld qwq = fpow(a.back(), MOD-2);
  for (auto &x : a) x = x * qwq % MOD;
}

Poly diff(const Poly &a)
{
  Poly _a = Poly(a.size() - 1);
  for (int i = 0; i < _a.size(); i++)
    _a[i] = a[i+1] * (i+1LL) % MOD;
  return _a;
}

void divide(const Poly &a, const Poly &p, Poly &q, Poly &r)
{
  assert(p.size() >= 1 && p.back() != 0);
  q.clear(), r = a; int P = p.size();
  lld pq = fpow(p.back(), MOD-2);

  for (int i = a.size()-1; i >= P-1; i--)
  {
    q.push_back(r[i] * pq % MOD);
    for (int j = 0; j < P; j++)
      r[i-P+1+j] = (r[i-P+1+j] + MOD - 1LL * r[i] * pq % MOD * p[j] % MOD) % MOD;
  }

  reverse(q.begin(), q.end());
  while (q.back() == 0) q.pop_back();
  while (r.back() == 0) r.pop_back();
}

Poly gcd(Poly a, Poly b)
{
  Poly c, d;
  while (b.size()) divide(a, b, c, d), a = b, b = d;
  norm(a);
  return a;
}

void solve()
{
  int n; scanf("%d", &n); vector<pair<int,int>> ans;
  Poly orig(n+1, 0), dif, cbs, tmp, nil, nul;
  for (int i = 0; i <= n; i++) scanf("%d", &orig[i]);
  norm(orig); dif = diff(orig), tmp = gcd(orig, dif);
  divide(orig, tmp, cbs, nil); orig = tmp, norm(orig);

  for (int l = 1; dif.size(); l++)
  {
    dif = diff(orig), tmp = gcd(orig, dif);
    divide(orig, tmp, nul, nil);

    if (nul != cbs)
    {
      // an root appears!
      Poly a, b;
      divide(cbs, nul, b, a);
      assert(b.size() == 2);
      ans.emplace_back((MOD-b[0])%MOD, l);
      cbs = nul;
    }

    orig = tmp, norm(orig);
  }

  printf("%d\n", int(ans.size()));
  for (auto p : ans) printf("%d %d\n", p.first, p.second);
}

int main()
{
  int T; scanf("%d", &T);
  while (T--) solve();
  return 0;
}

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注